Namdal Settefisk A/S

Konsernets hovedkontor ligger på Otterøya (Skorstad) i Nord-Trøndelag, 30 kilometer fra Namsos. All fisk leveres etter kundens ønske og kan, hvis ønskelig, påvennes sjøvann før levering. Vi kan levere laksesmolt og regnbueørret av høy kvalitet året rundt. Stor smolt har i de senere år blitt produsert på bestilling. På sikt ønsker vi også å se på et påvekstanlegg for torskeyngel slik at vi vil kunne tilby torsk til kunder i sjø.

Vårt motto er: «Din trygghet for en sunn og sterk fisk!»

Konsernet har et stort fokus på god fiskevelferd, HMS og miljø. Vår beliggenhet i nærheten av Namsen som nasjonal laksefjord setter høye krav til våre anlegg. Både avdelingene på Skorstad og Statland er nå forhåndsgodkjent gjennom GLOBALG.A.P (nr. 4056186018151).

Konsernet har eierinteresser innen en rekke bedrifter vedr. produksjon/foredling av fisk i både Norge og Sverige. Konsernets hovedsatsning er dog representert av de tre heleide datterselskapene Skorstad Settefisk A/S, Statland Settefisk A/S og Aglen Settefisk A/S.

Namdal Settefisk har også i mange år samarbeidet med PHARMAQ om leveranse av fisk til forsøk, samt kjøring av feltforsøk vedr. bivirkninger av vaksine. Vi samarbeider også med VESO vedr. oppdrett av yngel samt feltforsøk.

Namdal Settefisk A/S har i dag fire ansatte. Kåre Devik er Adm. Dir., Odd Devik er teknisk sjef, Rune Devik har ansvar innen økonomi/IT og Hege Kolberg har personalansvaret. Konsernet har som helhet 30 ansatte hvorav 26 på settefiskbiten. Majoriteten av selskapet eies av familien Devik.

Historie

Skorstad Settefisk A/S
I 1983 søkte Odd Johnsen og Odd Devik om konsesjon til å drive produksjon av laksesmolt og ørret på Skorstad under navnet Otterøysmolt A/S. Driften gikk frem til 2003 da det ble meldt oppbud. Namdal Settefisk A/S ble så startet høsten 2004 på tuftene av tidligere Otterøysmolt A/S.

Ettersom flere lokaliteter kom til konsernet ble selve fiskeproduksjonen på Skorstad skilt ut i et heleid datterselskap kalt Skorstad Settefisk A/S. Anlegget har godt med vann fra vannkilden Stor-Skorstadvannet. I tillegg har vi rikelig med sjøvann som hentes fra 47 meters dybde før dette kjøres gjennom godkjent UV-anlegg. Vi holder stabil temperatur året rundt ved hjelp av sjøvannsvekslere.

I 2010 ble det også bygd et nytt resirkuleringsanlegg på Skorstad. Som et av de første i Norge har dette anlegget rensing av avløpsvannet. Avfallet som samles blir transportert bort og brukt i biogassproduksjon. I 2011 ble deler av det gamle anlegget bygd om til gjenbruksanlegg.

Statland Settefisk A/S
Anlegget på Statland har vært i drift siden 1982-1983. Først under navnet R-S Laks men har senere vært drevet under navnene Namdalssmolt og Frøya Statland. I 2005/2006 kjøpte Namdal Settefisk A/S opp anlegget av Marin Harvest Norway. Høsten 2006 ble det skilt ut som et eget heleid datterselskap med navnet Statland Settefisk A/S. Dette er i dag konsernets største lokalitet med konsesjon til å produsere 7.5 mill. laksesmolt. Anlegget har rikelig tilgang på både ferskvann og UV behandlet sjøvann.

Aglen Settefisk A/S
Oppdrett i Årvika kan spores helt tilbake til 1960 da Ragnvald Ofstad drev det som kan karakteriseres pionerproduksjon av både ørret og laks. I 1965 startet han selskapet Otterøylaks. Dette endte imidlertid tilslutt med oppbud da Ofstad gikk bort bare 49 år gammel.

Gunnar Dille dannet senere selskapet AS Salmo sammen med Ulf Romstad, Paul Hagerup, Per Devik og Nils Chr. Brandtzæg. Formålet var å få i gang ny drift i Årvika. Det er sannsynlig at driften også her kom i gang før den midlertidige konsesjonslovgivningen kom i 1973.

Otterøysmolt A/S eide anlegget i perioden 1993-2003. I denne perioden ble det bl.a. produsert en del lakserogn av villaks (Namsen stammen). Rognen ble eksportert til mange land deriblant Chile.

I 2008 ble anlegget kjøpt opp og integrert som et heleid datterselskap i Namdal Settefisk A/S.

Namdal Torsk A/S
08.03.16 ble foretaket registrert hos Brønnøysund. Allerede Juli samme år (2016) var utstyret på plass i sjøen (3x90m merder) og man tok imot den første leveransen av torskeyngel fra Nofima i Tromsø.

Namdal Torsk A/S er et heileid datterselskap av konsernet Namdal Settefisk A/S.